Gunnesby
Göteborgs nya stadsdel
Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter.
Den klimatsmarta stadsdelen klimatsmarta målen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Gunnesby stadsdel Den humana staden Gunnesby stadsdel är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stadsdel, där miljön står i centrum.

ORT OCH MARKNADSSITUATION

Antalet invånare i Göteborgs kommun uppgick i slutet av juni 2019 till 544 285 personer, vilket är en ökning med 4 355 personer eller 0,8 % jämfört med samma period förra året. Under det senaste decenniet har befolkningen ökat med 62 875 personer eller 13,1 %. Denna befolkningstillväxt placerar Göteborg på plats 30 av Sveriges 290 kommuner under tidsperioden. Arbetslösheten uppgick i juli 2015 till 6,3 %, vilket är en minskning med 0,30 procentenheter jämfört med samma period föregående år. I jämförelse låg arbetslösheten i Västra Götalands län och i riket som helhet på 5,5% (5,7%) respektive 6,0 % (6,0 %) vid samma tidpunkt. Antalet arbetstillfällen i Göteborg kommun uppgick i januari 2015 till 308 819. Enligt RAMS-statistik från SCB för årsskiftet 2013/14 så återfanns 24 % i den offentliga sektorn. De största näringsgrenarna var företagstjänster (16 %), vård och omsorg (14 %), tillverkning och utvinning (13 %) samt handel (12 %). De största arbetsgivarna i Göteborg kommun, januari 2019 var; Göteborgs kommun med 34 525 anställda Västra Götalands Landsting med 18 725 anställda Volvo Personvagnar AB med 11 675 anställda Göteborgs Universitet med 8 875 anställda och Volvo Lastvagnar AB med 3 925 anställda 

 

BOSTADSMARKNADEN 

Bostadsmarknaden i Göteborgs kommun bestod i slutet av 2018 av 52 268 småhus, 198 972 lägenheter i flerbostadshus, 16 360 specialbostäder (vård- el studentbostäder) samt 3 322 lägenheter i övriga hus. Under 2018 skedde en nyproduktion i kommunen med 1 790 nya bostäder. I genomsnitt har 1 726 nya bostäder byggts årligen under 2008–2018. Under 2018 och 2016 förväntas ett tillskott på 2 748 respektive 3 664 nya bostäder i kommunen. 

 

Efterfrågeöverskottet är stort i kommunen och vakansgraden 0%. I förhållande till befolkningstillväxten bedöms underskottet vara lika med 10 års nyproduktion. 

hus_genomskuret